WYJAZDY NA PRAKTYKĘ

Kto może ubiegać się o wyjazd na praktyki/staż?

Warunkiem zakwalifikowania się na wyjazd na praktyki/staż w ramach programu Erasmus+ jest:

 1. Posiadania statusu studenta co najmniej II roku studiów pierwszego stopnia (dzienne lub zaoczne);
 2. Średnia ocen za cały okres studiów min 3,6 (potwierdzona zaświadczeniem z Dziekanatu).
 3. Dobra znajomość języka obcego, którym student planuje się posługiwać.

Aby zgłosić chęć udziału w programie ERASMUS+ należy dostarczyć do Koordynatora Programu ERASMUS+ (budynek A, biblioteka, pok.8) następujące dokumenty:

 1. Formularz Zgłoszeniowy;
 2. Zaświadczenie z Dziekanatu o średniej ocenie za cały okres studiów
 3. CV w języku angielskim;
 4. Certyfikaty językowe (o ile kandydat posiada);
 5. Zaświadczenia potwierdzające czynny udział w życiu Uczelni (np. zaświadczenie Opiekuna Koła Naukowego)
 6. Dokument potwierdzający wstępną akceptację kandydata przez firmę przyjmującą (LA for traineeship, email, internship confirmation).
 7. LA for traineeship – porozumienie o programie praktyki

Kryteria oceny kandydatów

 1. Średnia ocen za cały okres studiów (nie niższa 3,6)– waga 0,4
 2. Wyniki z egzaminu językowego (max 30pkt do uzyskania – egzamin pisemny oraz ustny) – waga 0,35
 3. Zaangażowanie studenta w życie naukowe Uczelni (3pkt za każdą działalność, jednak nie więcej 9pkt) – waga 0,1
 4. Posiadane certyfikaty językowe (max 5pkt za każdy certyfikat, jednak nie więcej 10pkt) 0,05
 5. Wstępna akceptacja firmy przyjmującej (5 pkt) – waga 0,05
 6. Pierwsze uczestnictwo w programie unijnym wymian studenckich (2 pkt) – waga 0,05

Po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego tworzona jest lista rankingowa malejąca. Zakwalifikowane zostają osoby, które uzyskały najwięcej punktów podczas rekrutacji (ilość miejsc jest uzależniona od przyznanego dofinansowania chyba że uczestnik zainteresowany wyjazdem ze stypendium zerowym). W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej na wyjazd zakwalifikowana zostaje osoba znajdująca się niżej w rankingu.

Studenci realizują praktyki w trаkcie miesięcy wakacyjnych, chyba że Dziekan Wydziału macierzystego studenta wyrazi zgodę na wyjazd w trakcie trwania roku akademickiego.

Informacje o praktykach

 

Gdzie szukać stażu