WYJAZDY STUDENTÓW

Kto może ubiegać się o wyjazd na część studiów?

Warunkiem zakwalifikowania się na wyjazd na część studiów w ramach programu Erasmus+ jest:

 1. Posiadania statusu studenta co najmniej II roku studiów pierwszego stopnia (w momencie wyjazdu);
 2. Średnia ocen za poprzedni semestr min 3,0 (potwierdzona zaświadczeniem z Dziekanatu);
 3. Dobra znajomość języka obcego, w którym student planuje podjąć studia.

Aby zgłosić chęć udziału w programie ERASMUS+ należy dostarczyć do Koordynatora Programu ERASMUS+ (budynek A, biblioteka, pok.8) następujące dokumenty:

 1. Formularz zgłoszeniowy;
 2. Zaświadczenie z Dziekanatu o średniej ocenie za poprzedni semestr studiów;
 3. Certyfikaty językowe (jeśli Uczelnia partnerska wymaga);
 4. Zaświadczenia potwierdzające czynny udział w życiu Uczelni (np. zaświadczenie Opiekuna Koła Naukowego)

Poniżej znajduje się lista uczelni partnerskich do których nasi studenci mogą wyjechać na studia w ramach programu Erasmus+ kraje partnerskie

Kryteria oceny kandydatów

 1. Średnia ocen za poprzedni semestr (nie niższa 3,0)– waga 0,45
 2. Wyniki z egzaminu językowego (max 10pkt do uzyskania) – waga 0,4
 3. Zaangażowanie studenta w życie naukowe Uczelni (5pkt za każdą działalność, jednak nie więcej 10pkt) – waga 0,1
 4. Posiadane certyfikaty językowe (max 7,5pkt za każdy certyfikat, jednak nie więcej 15pkt) 0,05

Po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego tworzona jest lista rankingowa malejąca. Zakwalifikowane zostają osoby, które uzyskały najwięcej punktów podczas rekrutacji (ilość miejsc jest uzależniona od przyznanego dofinansowania chyba że uczestnik zainteresowany wyjazdem ze stypendium zerowym). W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej na wyjazd zakwalifikowana zostaje osoba znajdująca się niżej w rankingu.