PRZEBIEG MOBILNOŚCI

Przed wyjazdem

Zostałeś zaakceptowany na wyjazd? Twoim obowiązkiem jest wyrobienie karty EKUZ oraz uzyskanie pozwolenia Dziekana Wydziału na wyjazd zagraniczny, dostarczenie do Koordynatora programu Erasmus+ druczka ze swoimi danymi bankowymi, który jest niezbędny do przygotowania umowy finansowej. Po podpisaniu umowy Twoim obowiązkiem jest wypełnienie testu językowego online w systemie OLS oraz przystąpienie do kursu językowego.

Dane bankowe stypendysty Programu Erasmus

Learning Agreement for Studies 2017-2018

Zgoda Dziekana na wyjazd

EKUZ

W trakcie wyjazdu

Po przybyciu na uczelnie partnerską Twoim obowiązkiem jest przesłanie do Koordynatora Programu Erasmus+ na adres erasmus@wsie.edu.pl skanu potwierdzenia przybycia na uczelnie partnerską (confirmation of stay) podpisanego przez osobę upoważnioną na uczelni przyjmującej. Jeżeli zaistnieje konieczność dokonania zmiany w LA możesz to zrobić w ciągu pierwszych dwóch tygodni pobytu. Zmiany w LA muszą być zaakceptowane przez wszystkie strony (uczelnie wysyłającą, uczelnie przyjmującą oraz studenta).

Confirmation of stay

Changes in the LA if any

Po powrocie

Po powrocie masz obowiązek w ciągu 2 tygodni złożyć do Uczelnianego Koordynatora programu Erasmus+ następujące dokumenty:

– Confirmation of stay z datą początku i zakończenia mobilności (jest niezbędne do rozliczenia się z wyjazdu) – oryginał

– Transcript of Records (czyli wykaz zaliczeń) wystawiony przez uczelnie partnerską – oryginał

Musisz wypełnić test biegłości językowej w systemie OLS oraz złożyć raport z wyjazdu. Po dokonaniu tych formalności nastąpi wypłata pozostałej części dofinansowania bądź redukcja dofinansowania (w przypadku dużo krótszego pobytu niż się zakładało)

Confirmation of stay