Stypendium Erasmus+

Wyjazdy pracowników uczelni – wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (w tym przyjazdy ekspertów z zagranicznych przedsiębiorstw) oraz wyjazdy w celach szkoleniowych

Kraje należące do danej grupy Dzienna stawka stypendium w euro przy wyjazdach trwających nie dłużej niż 14 dni Dzienna stawka stypendium w euro przy wyjazdach przekraczających 14 dni*
Grupa 1. –Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania  

​130€

 

91€

Grupa 2. – Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Polska, Rumunia, Turcja, Węgry, Włochy

 

 

​110€

 

 

77€

Grupa 3. – Hiszpania, FYROM (Była Republika Jugosławii Macedonia), Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja

 

 

​100€

 

 

70€

Grupa 4. – Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia

 

 

80€

 

56€

* W przypadku pobytów przekraczających 14 dni, w 15. i dalszym dniu pobytu wypłacona stawka dzienna wynosi 70% stawki dziennej wypłaconej na pobyt do 14. dni.

Kwotę ryczałtu na dojazd w roku akademickim 2017/2018 przyznaje się według następującej zasady:

Odległość Kwota

od 10 do 99 km: 20 € na uczestnika

od 100 do 499 km: 180 € na uczestnika

od 500 do 1 999 km: 275 € na uczestnika od 2 000 do 2 999 km: 360 € na uczestnika

od 3 000 do 3 999 km: 530 € na uczestnika

od 4 000 do 7 999 km: 820 € na uczestnika

8 000 km lub więcej: 1300 € na uczestnika

Kalkulator odległości

Przed wyjazdem na uczelnię partnerską pracownik otrzyma płatność zaliczkową 80% należnej kwoty.

Pozostała część kwoty dofinansowania zostanie wypłacona po powrocie oraz okazaniu wymaganych dokumentów, a także po dokonaniu rozliczenia delegacji służbowej pracownika wyjeżdżającego poza granicę kraju.

Do stypendium otrzymywanego w ramach Programu Erasmus+ ma zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), dalej zwaną „ustawą PIT”. Zgodnie z tym przepisem wolna od podatku jest część dochodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy PIT, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody z tytułu stypendiów – w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień w którym było otrzymywane stypendium.

Dodatkowe informacje na temat Programu Erasmus+ dostępne są na stronie internetowej Narodowej Agencji  Programu Erasmus+:  http://erasmusplus.org.pl/o-programie/